Transformacje Galileusza

Transformacje Galileusza (przekształcenia Galileusza) jest to formuła matematyczna opisująca transformacje czasu i współrzędnych przestrzennych pomiędzy dwoma inercjalnymi układami odniesienia. Mówiąc w języku potocznym: transformacje Galileusza, to przepis na to, jak znaleźć współrzędne punktu w układzie poruszającym się ze stałą prędkością, gdy są znane współrzędne tego punktu w układzie nieruchomym - i na odwrót. Rozpatrzmy dwa układy odniesienia: nieruchomy peron XY i pociąg X/Y/ przejeżdżający przez peron ze stałą prędkością u. Upraszczamy rozważania: ruch pociągu wzdłuż osi X powoduje, że współrzędne Y i Z nie zmieniają się - nie ma to wpływu na wnioski jakie wyciągniemy (upraszcza tylko nasze rozważania).

Położenie punktu A względem jednego i drugiego układu odniesienia opisują równania zwane transformacjami Galileusza (wprost i odwrotna):

Transformacje położenia nie budzą naszego zdziwienia. Również nie budzi naszego zdziwienia transformacja czasu - przecież czas w jednym układzie odniesienia i w drugim to jest ten sam czas - czas nie zależy od układu odniesienia.