Co bada fizyk?

Fizyk, badając to co się wokół niego dzieje, ma do czynienia z różnymi przedmiotami. Fizyk nazywa je ciałami fizycznymi. Każde ciało jest zbudowane z jakiegoś materiału (żelaza, gumy itp.) Fizyk mówi, że materiał, z którego jest zbudowane ciało to substancja. Badając zachowanie się ciał fizyk mierzy pewne cechy ciał lub procesów. Mierzy on wielkości fizyczne, czyli cechy ilościowe ciał, które można wyrazić w odpowiednich jednostkach (np. długość rozciąganego drutu w metrach lub czas trwania ruchu w sekundach). Fizyk bada zjawiska fizyczne, czyli fakty mające miejsce wokół niego, np. codziennie stwierdza, że w marcu ubywa śniegu wokół jego domu (zjawisko topnienia). Analizując codzienne zjawiska topnienia obserwuje ubywanie śniegu wokół domu w czasie np. tygodnia. Bada wtedy proces fizyczny. Zjawiska fizyczne składają się na proces fizyczny. Musisz odróżniać procesy chemiczne np. utlenianie, biologiczne np. przemianę materii od fizycznych np. ruch przyspieszony ciał. Będę chciał poprowadzić ciebie przez fizykę tak, jak to robił fizyk - badacz, który pasjonując się przyrodą odkrywał jej prawa (w rzeczywistości takiej jednej osoby nie było). Obserwując zjawisko fizyczne będziemy ustalali:

1. jakie wielkości fizyczne w badanym zjawisku zmieniają się?
2. która z wielkości fizycznych zależy od której?
3. w jaki sposób zależą od siebie te wielkości? (wprost czy odwrotnie proporcjonalnie),
4. jeśli pojawi się nowa wielkość fizyczna, to ją zdefiniujemy,
5. podamy definicję jednostki nowej wielkości fizycznej,
6. podamy sposób pomiaru nowej wielkości fizycznej.Przedstawiony powyżej schemat drogi dojścia od odkrycia nowego prawa jest jak najbardziej naturalny i ma miejsce we wszystkich naukach przyrodniczych. Z różnymi perturbacjami, szli tą drogą wszyscy odkrywcy (i ci mali i ci wielcy). Ciebie też w taki sposób poprowadzę przez fizykę.