Załamanie światła

Załamanie fali omówiliśmy podczas analizy zachowania się fal mechanicznych na granicy dwóch ośrodków. Prawo załamania dla fal mechanicznych obowiązuje również dla światła. Rysunek z lewej strony przedstawia przejście światła z powietrza do szkła.
Prędkość światła w powietrzu tak mało się różni od prędkośći w próżni, że przyjmujemy iż w powietrzu prędkość światła jest c = 300 000 km/s.

Współczynnik załamania światła względem danego ośrodka
jest to stosunek prędkości światła w próżni do prędkości światła w danym ośrodku.

Tak zdefiniowany współczynnik załamania nazywamy bezwzględnym. Względnym współczynnikiem załamania jest współczynnik załamania jednego środowiska względem drugiego (innego niż próżnia), np. szkła względem wody.
Ponieważ prędkość światła w próżni c jest większa od jego prędkości v w jakimkolwiek ośrodku, więc współczynniki załamania wszystkich ośrodków są większe od jedności. Dle niektórych szkieł współczynnik załamania jest równy n = 1,5. Wtedy zachodzi:

czyli prędkość światła, np. w szkle, jest o jedną trzecią mniejsza niż w próżni.

Prawo załamania światła w danym ośrodku jest: