Prawo odbicia

Zwierciadło jest to gładka powierzchnia o nierównościach mniejszych niż długość fali świetlnej. Ze względu na kształt powierzchni odbijającej światło dzielimy zwierciadła na płaskie, kuliste wklęsłe, kuliste wypukłe, paraboliczn, hiperboliczne... Produkuje się je przez naparowanie na szkło cienkiej warstwy glinu. Zwierciadło płaskie, to gładka płaska powierzchnia.

Rozpatrzmy strumień promieni równoległych światła, padających na zwierciadło płaskie. Jeden z tych promieni przedstawia rysunek z lewej strony. Kątem padania jest kąt zawarty między promieniem padającym, a prostopadłą do powierzchni zwierciadła. Kąt odbicia jest to kąt zawarty między promieniem odbitym, a prostopadłą do powierzchni zwierciadła.
Prawo odbicia jest:

Prawo to będziemy stosowali znajdując obrazy w zwiercidle płaskim, wklęsłym oraz wypukłym.