Postulaty Bohra

Postulat pierwszy: Ruch elektronu wokół jądra odbywa się pod wpływem siły kulombowskiego przyciągania. Torami są tzw. orbity dozwolone, dla których moment pędu elektronu przyjmuje ściśle określone wartości:

Postulat drugi: Przy przejściu elektronu z jednej orbity na inną atom absorbuje lub emituje energię:

Mówimy, że moment pędu elektronu i energia atomu są skwantowane, tzn. przyjmują tylko ściśle określone wartości bez wartości pośrednich między nimi.